Dear students, teachers and friends

Welcome at the Student`s Scientific Activities website. Every year, usually in April, the Student's Scientific Conference is organized at Jessenius Faculty of Medicine. The conference has a competitive character; the best-presented papers are awarded.

Čo je to ŠVOČ? 

Študentská vedecká a odborná činnosť bola hneď od začiatku pôsobenia Lekárskej fakulty v Martine neoddeliteľnou súčasťou vzdelávacieho procesu budúcich lekárov. Konferencia ŠVOČ bola založená v roku 1972. Prvá písomná zmienka o konaní konferencie ŠVOČ je však až z roku 1976, kedy sa teda konala v poradí už 5. fakultná konferencia. Predchádzajúce programy sa nám žiaľ nepodarilo získať a predpokladáme, že sa ani nezachovali. To čo sa zachovalo je možné vidieť v archíve ŠVOČ.

Študentská vedecká a odborná činnosť je dobrovoľná vedecká aktivita študenta JLF UK v Martine. Je to spôsob ako sa môže študent aktívne zapojiť do reálneho výskumu na fakulte. Samotná ŠVOČ vedie študentov k vedeckému mysleniu, tvorivej vedeckej práci a invencii. Môže byť dobrým základom pre diplomovú prácu a tiež môže byť prvotným krokom k perspektívnemu uplatneniu sa na trhu práce po skončení štúdia. Ďalším ocenením práce študentov je tiež zvýhodnenie pri výberovom konaní na zahraničné mobility.


Kto je to dobrovoľný a kto kvalifikovaný stážista ŠVOČ?

Dobrovoľný stážista pôsobí na ústave alebo klinike bez nároku na odmenu. Svoju činnosť môže po dohode so školiteľom ŠVOČ začať a ukončiť kedykoľvek. Nie je povinný prezentovať dosiahnuté výsledky ŠVOČ na fakultnej konferencii.

Kvalifikovanému stážistovi patrí za jeho činnosť odmena. S fakultou podpisuje dohodu o brigádnickej činnosti (spravidla 25 hodín mesačne, na 7 mesiacov od novembera do mája). Je povinný prezentovať dosiahnuté výsledky ŠVOČ na konferencii.

Kvalifikovaní a dobrovoľní stážisti sa riadia Vnútorným predpisom č. 44/2013: Štatút kvalifikovaných a dobrovoľných stážistov


Kto organizuje ŠVOČ?

Študentskú vedecku a odbornú činnosť na JLF UK v Martine koordinuje výbor ŠVOČ. Administratívne ŠVOČ spadá pod Referát doktorandského štúdia.

Organizačný výbor ŠVOČ sa riadi  Vnútorným predpisom č. 45/2013: Štatút Študentskej vedeckej a odbornej činnosti

Organizačná štruktúra: 

prof. MUDr. Ján Švihra, PhD.  Prodekan pre doktorandské štúdium a ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov.

doc. RNDr. Michal Šimera, PhD., predseda ŠVOČ

doc. RNDr. Jozef Hatok, PhD., podpredseda ŠVOČ

prof. MUDr. Juraj Mokrý, PhD.

Mgr. Ľubica Bánovčinová, PhD.

Mgr. Ivan Farský, PhD.

MUDr. Tomáš Buday, PhD.

Ing. Marcel Veterník, PhD.

MUDr. Kristián Varga

Marek Pavlišín (študent, predseda MKM) 


Čo je to konferencia ŠVOČ?

Cieľom fakultnej súťaže (konferencie ŠVOČ) je priniesť do rutinnej vzdelávacej študijnej práce nové impulzy a vytvárať priestor pre aktívnych študentov na prezentáciu vlastných názorov týkajúcich sa aktuálnych medicínskych problémov.

Účasť na konferencii je možnosťou zdokonaliť sa v prezentácii, obhajobe a argumentácii dosiahnutých výsledkov pred odbornou komisiou a verejnosťou. Najlepšie práce študentov sú odmeňované finančnými a vecnými cenami a postupujú na ďalšie súťaže a konferencie ŠVOČ v rámci Slovenska a zahraničia.

Súťaží sa spravidla v sekciách:

  • Teoretická sekcia

  • Predklinická sekcia

  • Klinická sekcia

  • Sekcia nelekárskych študijných programov

Odborná porota vyberie najlepšie prezentácie v každej sekcii a udelí:

       1. miesto - 150 EUR

       2. miesto - 100 EUR

       3. miesto -   50 EUR

       + diplom a vecné dary

Počas jednotlivých sekcií budú môcť študenti hlasovať cez mobilnú aplikáciu za najlepšiu prezentáciu svojich spolužiakov. Prezentujúci študent, ktorý v študentskom hlasovaní v danej sekcii získa najviac hlasov, získa vecnú cenu. Zo študentov, ktorí sa zúčastnili hlasovania v danej sekcii, bude vyžrebovaný jeden študent, ktorí získa vecnú odmenu.


Posledné konferencie:

Zborník abstraktov 41. konferencie ŠVOČ 2020

Zborník abstraktov 40. konferencie ŠVOČ 2019vyhodnotenie konferencie