REGISTRÁCIA KVALIFIKOVANÝCH STÁŽISTOV 2021/2022

Vedenie JLF UK v Martine, schválilo dňa 24.08.2021 25 miest kvalifikovaných stážistov na obdobie 7 mesiacov (od1.11.2021 do 31.05.2022).

O konečnom obsadení prideleného miesta kvalifikovaného stážistu na danom pracovisku rozhoduje vedúci pracoviska!

Jednotlivým pracoviskám boli prednostne pridelené miesta na základe ich doterajšej trojročnej účasti na študentských vedeckých konferenciách v Martine.

Pokiaľ sa Vaše pracovisko v zozname nenachádza, miesto kvalifikovaného stážistu mu zatiaľ pridelené nebolo. V prípade záujmu o pridelenie miesta, prosím registrujte Vášho stážistu vyplnením nižšie uvedeného formulára a o pridelení žiadaného miesta rozhodne vedenie JLF UK v Martine alebo výbor ŠVOČ. 

Prednostne pridelené miesta kvalifikovaných stážistov: 


Teoretické ústavy   
Ústav fyziológie 1 miesto
Ústav histológie a embryológie 1 miesto
Ústav lekárskej biofyziky 2 miesta
Ústav lekárskej biológie 1 miesto
Ústav lekárskej biochémie 1 miesto
Ústav cudzích jazykov 1 miesto
Predklinické ústavy  
Ústav farmakológie 1 miesto
Ústav patologickej fyziológie 1 miesto
BioMED  2 miesta
Nelekárske ústavy  
Ústav verejného zdravotníctva 1 miesto
Ústav ošetrovateľstva 2 miesta
Ústav pôrodnej asistencie 3 miesta
Kliniky a ústavy UNM  
Ústav patologickej anatómie 1 miesto
Klinika hematológie a transfúziológie 2 miesta
Neurologická klinika 1 miesto
Neurochirurgická klinika 2 miesta
1.Interná klinika 1 miesto
Klinika detí a dorastu 1 miesto

Vášho kvalifikovaného stážistu registrujete vyplnením nasledujúceho formulára:

(Stážistu registruje vedúci pracoviska alebo ním poverená osoba).